RSS

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung)

15 Th2

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung)

Nội dung: Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011

BỘ XÂY DỰNG                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1091/QĐ-BXD                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:– Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Cơ quan TW của các đoàn thể;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình

xây dựng chuyên ngành ;

– Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty Nhà nước;

– Các Cục, Vụ thuộc Bộ xây dựng;

– Website của Bộ Xây dựng

– Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; Tha300.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Văn Sơn

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung)

Download tại đây:

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011

BXD_1091-QD-BXD_26122011(định mức xây dựng cơ bản bổ sung)

Advertisements
 

Nhãn: , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: