RSS

Category Archives: Hưỡng dẫn điều chỉnh dự toán

cập nhật văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình

Nghị định Số: 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định Số: 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Theo Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

…..

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 và các chế độ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Down: ND103-2012-ND-CP-Luong-toi-thieu 2013

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chuyên ngành điện theo ND 70/2011/ND-CP

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chuyên ngành điện theo ND 70/2011/ND-CP

Văn bản số 10521/BCT-TCNL ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo LTT quy định tại NĐ 70/CP

Nội Dung văn bản như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10521/BCT-TCNL
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo LTT quy định tại NĐ 70/CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
– Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia;
– Các Sở Công Thương.

Ngày 22 tháng 8 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01 tháng 10 năm 2011 theo quy định tại Nghị định trên.

Đối với các bộ Đơn giá XDCB chuyên ngành đã được công bố, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY LẮP THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

1. Các tập đơn giá do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) công bố điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này gồm:

– Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21 tháng 01 năm 2000.

– Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009.

– Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009.

– Đơn giá XDCB chuyên ngành Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2006.

– Đơn giá quy hoạch và phát triển điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2005.

2. Chi phí nhân công trong dự toán khi áp dụng các tập đơn giá nêu trên được tính với mức lương tối thiểu thực hiện tại vùng 4, khi công tác xây lắp thực hiện ở các vùng khác (vùng 1, 2, 3) và mức lương tối thiểu thay đổi, việc điều chỉnh dự toán xây lắp theo các mức lương tối thiểu vùng được thực hiện như sau:

a. Chi phí nhân công và chi phí máy thi công:

Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân với các hệ số điều chỉnh nhân công (KĐCNC) và máy thi công (KĐCMTC) trong Phụ lục kèm theo.

b. Các khoản mục chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành.

c. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định hiện hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 10521/BCT-TCNL ngày 14 tháng 11 năm 2011)

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

 Hệ số điều chỉnh : tại đây 

Công văn 4253/EVN-ĐT ngày 16/11/2011 của tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh dự toán ngành điện theo ND 70/2011 : Tại đây

 

Nhãn: ,

Lương tối thiểu chuyên ngành điện

Lương tối thiểu chuyên ngành điện

Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo c/v số 7606/BCT-NL ngày 5/8/2009  lương tối thiểu là: 650.000.000 đ/tháng

Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo c/v số 7606/BCT-NL ngày 5/8/2009 lương tối thiểu : 650.000.000 đ/tháng

Đơn giá Thí nghiệm điện ĐZ và TBA số 1426/QĐ-BCN lương tối thiểu: 350.000.000 đ/tháng

Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực ban hành kèm theo QĐ số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của BCN lương tối thiểu : 290.000 đ/tháng

Đơn giá Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh ĐZ thông tin ĐL số 05/2000/QĐ-BCN lương tối thiểu: 144.000 đ/T

 

Nhãn: ,

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2012

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2012

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Tỉnh Quảng Ninh năm 2012:

Download here:  số 56/SXD-KTXD ngày 10/01/2012 hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quảng Ninh 2012 

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Thừa thiên Huế Số: 73/SXD-QLXD V/v :Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Download here: Số 73/SXD-QLXD ngày 19/1/2012 hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Thừa thiên Huế 

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Bình Phước 2012 theo nghị định 70

Download here: văn bản số 823/UBND-KTN, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

 

Nhãn: , , ,

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2011(các tỉnh)

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán các tỉnh thành 2011

Download  tại đây:  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán 2011( các tỉnh)

Các tỉnh thành khác sẽ được cập nhật tiếp

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Hà Tĩnh 2011 bản bổ sung

Download here : Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Hà Tĩnh 2011

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Bến Tre 2011

Download here:   Số: 5708/UBND-TCĐT ngày 9/12/2011 hướng dẫn điều chỉnh tỉnh Bến Tre

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Nghệ An

Công văn 1739/SXD-KTKH V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo chế độ lượng mới 01/10/2011

Download here: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Nghệ An mới 2011

STT Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán Nơi ban hành
Văn bản số 730/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Áp dụng chung
3 Tỉnh Bắc Cạn chưa có văn bản quy định rõ hệ số điều chỉnh dự toán Bắc Cạn
4 Văn bản số 724/SXD-KT&VLXD ngày 17/11/2011V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bắc Giang
5 Áp dụng chung Bình Định
6 Văn bản số 3053/UBND-KTTH ngày 14/10/2011 V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bình Dương
7 Văn bản số 01/SXD-KTXD ngày 15/11/2011 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình Cần Thơ
8 Văn bản số 420/HD-UBND ngày 15/3/2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán Cao Bằng
9 Văn Bản số 01/HD-UBND ngày 25/7/2011 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đồng Nai
10 Văn bản số 75/UBND-XDCB điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo ND 108/2010/NĐ-CP Đồng Tháp
11 Văn bản số 93/SXD-KTXD ngày 30/9/2011 hướng dẫn V/v điều chỉnh dự toán  xây dựng  công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng Hải Phòng
12 Quyết định 4602/QĐ-UBND ngày 5/10/2011 V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công cho công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý Hà Nội
13 Hướng dẫn số 730/SXD-KTXD ngày 4/11/2011 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 07/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Hà Tĩnh
14 Văn bản số 207/TB-SXD-KTXD ngày 18/3/2011 Lâm Đồng
15 Văn bản số: 476/SXD-KTKH V/việc “ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới 2011 Nghệ An
16 Văn bản ngày 21/06/2011 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng Quảng Ninh
17 Văn bản số 608/QĐHC-CTUBND ngày 20/7/2011V/v hướng dẫn điều chỉnh nhân công, máy thi công … Sóc Trăng
18 Văn bản Số: 9427/SXD-QLKTXD ngày 5/12/2011 V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới TP Hồ Chí Minh
19 Văn bản Số:  634  /SXD-KTTH ngày 21/7/2011 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình Vĩnh Long
 

Nhãn: , , , ,