RSS

Tag Archives: Những thắc mắc về định mức xây dựng

Dàn giáo phục vụ thi công, Công tác lắp dựng dàn giáo

Dàn giáo phục vụ thi công, Công tác lắp dựng dàn giáo, dàn giáo thi công

Mã đinh mức AL.60000 Chương XI Các công tác khác trong Định mức Số:1776 /BXD-VP V/v: Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng có nêu

1 -Thuyết minh

– Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.

– Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2 – Hướng dẫn áp dụng

2.1- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.

2.2 – Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu ( hình chiếu đứng).

2.3 – Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

2.4- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột

2.4 –Thời gian sử dụng dàn giáo trong định mức bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

2.6- Định mức các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.

Công tác lắp dựng dàn giáo ta dùng mã định mức:

AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ
Thành phần công việc:
– Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng…

Qua đó ta có kết luận
Dàn giáo trong được tính khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m …
Ví dụ: Diện tích tính giáo trong 10m2, chiều cao công trình 6m
Ta áp mã định mức
AL.61210 Lắp dựng dàn giáo ngoài (100m2) xét chiều cao 3.6m -> khối lượng 10/100
AL.61220 Lắp dựng dàn giáo ngoài (100m2) Mỗi 1,2 m tăng thêm ->khối lượng 2*10/100
Vì 3.6+1.2+1.2=6

Chú ý: Giả thiết thời gian sử dụng kéo dài thêm 2 tháng ta chỉ tính thêm 2 lần hao phí vật liệu
Trên thự tế cho thấy các công tác xây trong định mức đã nêu đã tính đến giáo trong
còn các công tác trát, ốp, lát, sơn, bả định mức không thấy nói đến, nhận thấy nhiều ý kiến cho rằng, giáo trong phục vụ công tác xây xong sẽ được sử dụng tiếp để thi công trát, ốp, lát, sơn, bả trong nhà

Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là dàn giáo ngoài nhà: Định mức không nêu rõ chiều cao tối thiểu được phép tính giáo ngoài
Quan điểm của tôi là cần tính dàn giáo ngoài vì các công tác hoàn thiện: trát, sơn , bả … ngoài nhà chưa tính giáo ngoài
( nhưng vấn đề là Chủ đầu tư và cơ quan thẩm định có chấp nhận hay không?)

Trên đây là ý kiến của tôi về Dàn giáo phục vụ thi công, Công tác lắp dựng dàn giáo, dàn giáo thi công

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

Vận chuyển vật liệu lên cao trong bóc tách dự toán công trình ?

Vận chuyển vật liệu lên cao trong bóc tách dự toán công trình
Đây cũng là câu hỏi rất nhiều người quan tâm
Trong định mức 1776/BXD-VP đã nêu trong chương XI: các công tác khác

AL.70000 CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO

Hướng dẫn áp dụng:
Định mức vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được định mức trong định mức này mà không thể hiện độ cao.

Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng định mức bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

Vậy vận chuyển lên cao được áp dụng khi nào?
Viện kinh tế đã có câu trả lời cho chúng ta thông qua Công văn 34/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng định mức do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–
Số: 34/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng định mức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 82/CV-HANHUD/2011 ngày 07/3/2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội về hướng dẫn áp dụng định mức. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại mục 3 phần Thuyết minh và h­ướng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố theo văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng:

“Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao”. Trường hợp cụ thể nêu trong công văn số 82/CV-HANHUD/2011 thì đối với các công tác xây lắp có quy định chiều cao thì được áp dụng mức đối với chiều cao >50m.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

Ảnh áp dụng: Vận chuyển vật liệu lên caoVận chuyển vật liệu lên cao

Công tác vận chuyển vật liêu lên cao(phân tích vật tư)

Công tác vận chuyển vật liêu lên cao(phân tích vật tư)

Kết luận vận chuyển vật liệu lên cao áp dụng khi chiều cao công trình >16m

 

Nhãn: , ,